Dr Hamdija Čivić

Prof. dr. Hamdija Čivić rođen je u Liješću-Srebrenica 05. 01. 1969. godine. Trenutno živi i radi u Sarajevu.

Osnovnu školu završio je u Skelanima, a Srednju poljoprivrednu školu završio je u Užičkoj Požegi (Srbija). Diplomirao je 1998 godine na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Na istom fakultetu je magistrirao 2001. godine, a doktorirao 2007. godine. Profesionalnu i radnu karijeru započeo je na Poljoprivrednom fakultetu u Sarajevu 1999. godine kao asistent na predmetu agrohemija. Na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu u Sarajevu je radio sve do 2011. godine. Iste godine, na istom fakultetu je izabran u zvanje vanrednog profesora na oblast ishrana biljaka.

U novebru 2011. godine Vijeće ministara BiH imenovalo je ga za vd. direktora Ureda za harmonizaciju i koordinaciju sistema plaćanja u poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvoju Bosne i Hercegovine, a od februara 2013. godine i za direktora Ureda.

Tokom stručnog usavršavanja bio je dobitnik dvije njemačke stipendije koje su mu poslužile za stručno usavršavanje i izradu magistarskog rada u trajanju od 6. mjeseci, na prestižnom njemačkom institutu za ishranu biljaka u Gissenu (Pflanzenernährung Institut in Giessen). Nakon toga bio je na stručnom usavršavanju u Norveškoj (University of Life Science). Tokom profesionalne karijere imao je još nekoliko kraćih studijskih posjeta, koje je sa uspijehom položio i za koje posjeduje određene certifikate.

Autor je i koautor 3. univerzitetska udžbenika, objavio je više od 40. naučnih radova, preko 10. stručnih radova i izdao preko 30. saopštenja na naučnim i stručnim skupovima. Učestvovao je, ali i dalje učestvuje u realizaciji kao voditelj ili saradnik na nekoliko domaćih i međunarodnih projekata.

U poslednje dvije godine od kako se nalazi na čelu Ureda za harmonizaciju i koordinaciju sistema plaćanja u poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvoju BiH, bio je na nekoliko studijskih putovanja u zemljama regije i šire. Cilj ovih studijskih posjeta bio je sticanje neophodnih znanja i vještina potrebnih za pripremanje države BiH u sektoru poljoprivrede i ruralnog razvoja ka EU integracijama, odnosno u stvaranju svih neophodnih uslova za privlačenje i implementaciju sredstava iz IPA fondova namjenjenih poljoprivredi i ruralnom razvoju (IPARD).

Prof. dr. Hamdija Čivić, oženjen je i otac dvoje djece.

Govori i piše njemački jezik, a služi se i poznaje engleski jezik.

DODATNE POGODNOSTI ZA REGISTROVANE ČLANOVE I SARADNIKE
© 2016. moja-farma.com, Sva prava zadržana