NAši stučnjaci

Oliver Stanković

Oblast: svinjarstvo

Uža stručna oblast: farmski menadžment

Preko 20 godina iskustva u svinjarstvu, prvenstveno u vođenju velikih farmi. Kroz obuke u Danskoj stekao nova iskustva i veštine u intenzivnoj svinjarskoj proizvodnji i svoje znanje implementirao u Delta Agraru, a kasnije i na Edu Farmu. Učestvovao u mnogim projektima izgradnje i postavljanja menadžmenta mini farmi i velikih farmskih sistema.

Milan Vidaković

Oblast: svinjarstvo

Uža stručna oblast: ishrana i tehnologija uzgoja životinja

Produkt menadžer za svinjarstvo, zadužen za praćenje i formulacije premiksa, smeša i superkoncentrata za ishranu svinja u Patent Co. firmi, kao i razvoj novih proizvoda. Zadužen i za ishranu i rezultate na Edu Farmu, kao i pravljenje namenskih receptura za manje i veće farme.

Teodora Vasiljević

Oblast: svinjarstvo

Uža stručna oblast: reprodukcija i ponašanje svinja

Preko 20 godina iskustva u reprodukciji svinja, veliko iskustvo u samom uzimanju semena, pripremi i osemenjavanju krmača. Dodatno iskustvo stekla kroz brojne seminare i obuku u Danskoj. Nosilac dve specijalizacije iz oblasti reprodukcije. Autor i koautor mnogih knjiga u oblasti svinjarstva.

Bojan Vujić

Oblast: svinjarstvo

Uža stručna oblast: zdravstvena zaštita svinja

Na Edu Farmu počinje kao veterinar zadužen za brigu o zdravstvenom statusu životinja, gde pokazuje izuzetno zalaganje, i uz dodatne obuke u Danskoj postaje upravnik farme na Edu Farmu.

Ištvan Šomođi

Oblast: svinjarstvo

Uža stručna oblast: ishrana svinja i digestivni poremećaji

Preko 20 godina iskustva u ishrani životinja, pre svega svinja. Trenutno fokus njegovog rada predstavljaju istraživanja i razvijanje novih proizvoda, u cilju rešavanja izazova u svinjarskoj proizvodnji. Već dugi niz godina učestvuje u rešavanju različitih problematika u intenzivnoj svinjarskoj proizvodnji, naročito u Rusiji i Belorusiji.

Igor Apić

Oblast: živinarstvo

Uža stručna oblast: tehnologija proizvodnje hrane, zdravstvena zaštita živine, monitoring farme

Deset godina rada u oblasti proizvodnje hrane za životinje – vođenje proizvodnje, pravljenje receptura i kreiranje proizvoda. Doktorska disertacija iz uže naučne oblasti ishrane domaćih životinja. Radno iskustvo na velikim farmama.

Srđan Milenović

Oblast: živinarstvo

Uža stručna oblast: ishrana i tehnologija uzgoja životinja, organizacija farmi, tehnoligija proizvodnje hrane za živinu

Dugogodišnje iskustvo u formiranju smeša za ishranu roditelja teških i lakih linija, brojlerskih smeša. Podrška na terenu farmerima u kooperantskim tovovima – monitoring objekata, davanje preporuka ishrane, praćenje zdravstvenog statusa životinja.

Branko Brkić

Oblast: preživari

Uža stručna oblast: farmski menadžment

Gotovo 20 godina iskustva u saradnji sa proizvođačima u regionu, u savetodavnoj ulozi – prvenstveno u domenu razvoja i stalnog unapređenja farmi (uslova na farmi, gentskog materijala, ishrane i dr.). Zatupa integralni pristup stočarskoj proizvodnji, baveći se svim važnim aspektima – komforom, isrhanom, genetikom i zdravstvenim status. Koordinira rad stručne služne Patent Co. i zajedno sa timom stalno radi na inovacijama postojećih proizvoda i razvoju novih.

Nikola Šaponjić

Oblast: preživari

Uža stručna oblast: ishrana i tehnologija uzgoja preživara

Zadužen za praćenje i formulacije premiksa, smeša i superkoncentrata za ishranu preživara u Patent Co. firmi, kao i za razvoj novih proizvoda. Iskustvo u rukovođenju proizvodnim procesima u fabrici stočne hrane. Dugogodišnje iskustvo u radu na terenu i podršci manjim i većim farmama, u domenu ishrane i menadžmenta farme.

Drago Mićunović

Oblast: PREŽIVARI

Uža stručna oblast: REPRODUKCIJA GOVEDA

Tri godine iskustva u terenskoj veterini, prvenstveno u terapiji i patologiji velikih preživara, ovaca, svinja i koza (klinički pregledi, dijagnoze, terapije, hirurgija, preventiva). Davanje savjeta iz oblasti veterine i ishrane domaćih životinja na manjim i većim gazdinstvima i farmama. Polje interesovanja – reprodukcija goveda i rad sa ultrazvučnim aparatom na malim i velikim farmama. Zona interesovanja su mu recepture i formiranje obroka za preživare (mlječna i tovna goveda, kao i koze i ovce).

Dejan Perić

Oblast: SVINJARSTVO

Uža stručna oblast: ISHRANA SVINJA

Asistent na Katedri za ishranu i botaniku Fakulteta veterinarske medicine. Učestvuje u izvođenju praktične nastave na osnovnim integrisanim akademskim studijama Fakulteta veterinarske medicine na predmetima Ishrana i Botanika. Kao autor i koautor, učestvovao je u izradi 52 naučna rada i kratka sadržaja. Svoja istraživanja bazira na primeni savremenih nutritivnih strategija kod monogastričnih životinja sa akcentom na odgoj mladih jedinki, bezbednost hrane za životinje, kao i primenu aditiva u industriji hrane za životinje.

Vitomir Beljević

Oblast: PREŽIVARI

Uža stručna oblast: Ishrana i tehnologija uzgoja preživara

Član stručne službe u firmi PatentCo. zadužen za formulaciju premiksa, gotove i dopunske hrane. Na tadašnjoj velikoj govedarskoj farmi sa potpuno zaokruženom proizvodnjom ima dvogodišnje radno iskustvo. Sfere interesovanja su mu mlečno govedarstvo i formulisanje receptura i obroka za preživare.

prof. dr. sc. Darko Grbeša

Oblast: PREŽIVARI

Uža stručna oblast: Ishrana i tehnologija uzgoja preživara

Prof. dr.sc. Darko Grbeša je professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu Agronomski fakultet gdje je predavao četiri a sudjelovao u nastavi još sedam predmeta iz područja hranidbe (ishrane) domaćih životinja među kojima je i hranidba preživača. Kao prvi autor ili koautor, objavio je 230 članka u znanstvenim i stručnim publikacijama u zemlji i inozemstvu te bio član uređivačkog odbora dva znanstvena časopisa. Dobitnik je Medalje i Povelje Fakulteta, dva priznanja međunarodnog znanstvenog simpozija Krmiva. Zbog izuzetnog doprinosa 2021 dodijeljeno mu je počasno zvanje i titula professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu.

Pitajte stručnjaka

 
 


PERIOD SUPRASNOSTI/GRAVIDITETA