NAši stučnjaci

Oliver Stanković

Oblast: svinjarstvo

Uža stručna oblast: farmski menadžment

Preko 20 godina iskustva u svinjarstvu, prvenstveno u vođenju velikih farmi. Kroz obuke u Danskoj stekao nova iskustva i veštine u intenzivnoj svinjarskoj proizvodnji i svoje znanje implementirao u Delta Agraru, a kasnije i na Edu Farmu. Učestvovao u mnogim projektima izgradnje i postavljanja menadžmenta mini farmi i velikih farmskih sistema.

Milan Vidaković

Oblast: svinjarstvo

Uža stručna oblast: ishrana i tehnologija uzgoja životinja

Produkt menadžer za svinjarstvo, zadužen za praćenje i formulacije premiksa, smeša i superkoncentrata za ishranu svinja u Patent Co. firmi, kao i razvoj novih proizvoda. Zadužen i za ishranu i rezultate na Edu Farmu, kao i pravljenje namenskih receptura za manje i veće farme.

Teodora Vasiljević

Oblast: svinjarstvo

Uža stručna oblast: reprodukcija i ponašanje svinja

Preko 20 godina iskustva u reprodukciji svinja, veliko iskustvo u samom uzimanju semena, pripremi i osemenjavanju krmača. Dodatno iskustvo stekla kroz brojne seminare i obuku u Danskoj. Nosilac dve specijalizacije iz oblasti reprodukcije. Autor i koautor mnogih knjiga u oblasti svinjarstva.

Bojan Vujić

Oblast: svinjarstvo

Uža stručna oblast: zdravstvena zaštita svinja

Na Edu Farmu počinje kao veterinar zadužen za brigu o zdravstvenom statusu životinja, gde pokazuje izuzetno zalaganje, i uz dodatne obuke u Danskoj postaje upravnik farme na Edu Farmu.

Ištvan Šomođi

Oblast: svinjarstvo

Uža stručna oblast: ishrana svinja i digestivni poremećaji

Preko 20 godina iskustva u ishrani životinja, pre svega svinja. Trenutno fokus njegovog rada predstavljaju istraživanja i razvijanje novih proizvoda, u cilju rešavanja izazova u svinjarskoj proizvodnji. Već dugi niz godina učestvuje u rešavanju različitih problematika u intenzivnoj svinjarskoj proizvodnji, naročito u Rusiji i Belorusiji.

Srđan Milenović

Oblast: živinarstvo

Uža stručna oblast: ishrana i tehnologija uzgoja životinja, organizacija farmi, tehnoligija proizvodnje hrane za živinu

Dugogodišnje iskustvo u formiranju smeša za ishranu roditelja teških i lakih linija, brojlerskih smeša. Podrška na terenu farmerima u kooperantskim tovovima – monitoring objekata, davanje preporuka ishrane, praćenje zdravstvenog statusa životinja.

Branko Brkić

Oblast: preživari

Uža stručna oblast: farmski menadžment

Gotovo 20 godina iskustva u saradnji sa proizvođačima u regionu, u savetodavnoj ulozi – prvenstveno u domenu razvoja i stalnog unapređenja farmi (uslova na farmi, gentskog materijala, ishrane i dr.). Zatupa integralni pristup stočarskoj proizvodnji, baveći se svim važnim aspektima – komforom, isrhanom, genetikom i zdravstvenim status. Koordinira rad stručne služne Patent Co. i zajedno sa timom stalno radi na inovacijama postojećih proizvoda i razvoju novih.

Nikola Šaponjić

Oblast: preživari

Uža stručna oblast: ishrana i tehnologija uzgoja preživara

Zadužen za praćenje i formulacije premiksa, smeša i superkoncentrata za ishranu preživara u Patent Co. firmi, kao i za razvoj novih proizvoda. Iskustvo u rukovođenju proizvodnim procesima u fabrici stočne hrane. Dugogodišnje iskustvo u radu na terenu i podršci manjim i većim farmama, u domenu ishrane i menadžmenta farme.

Dejan Perić

Oblast: SVINJARSTVO

Uža stručna oblast: ISHRANA SVINJA

Asistent na Katedri za ishranu i botaniku Fakulteta veterinarske medicine. Učestvuje u izvođenju praktične nastave na osnovnim integrisanim akademskim studijama Fakulteta veterinarske medicine na predmetima Ishrana i Botanika. Kao autor i koautor, učestvovao je u izradi 52 naučna rada i kratka sadržaja. Svoja istraživanja bazira na primeni savremenih nutritivnih strategija kod monogastričnih životinja sa akcentom na odgoj mladih jedinki, bezbednost hrane za životinje, kao i primenu aditiva u industriji hrane za životinje.

Vitomir Beljević

Oblast: PREŽIVARI

Uža stručna oblast: Ishrana i tehnologija uzgoja preživara

Član stručne službe u firmi PatentCo. zadužen za formulaciju premiksa, gotove i dopunske hrane. Na tadašnjoj velikoj govedarskoj farmi sa potpuno zaokruženom proizvodnjom ima dvogodišnje radno iskustvo. Sfere interesovanja su mu mlečno govedarstvo i formulisanje receptura i obroka za preživare.

prof. dr. sc. Darko Grbeša

Oblast: PREŽIVARI

Uža stručna oblast: Ishrana i tehnologija uzgoja preživara

Prof. dr.sc. Darko Grbeša je professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu Agronomski fakultet gdje je predavao četiri a sudjelovao u nastavi još sedam predmeta iz područja hranidbe (ishrane) domaćih životinja među kojima je i hranidba preživača. Kao prvi autor ili koautor, objavio je 230 članka u znanstvenim i stručnim publikacijama u zemlji i inozemstvu te bio član uređivačkog odbora dva znanstvena časopisa. Dobitnik je Medalje i Povelje Fakulteta, dva priznanja međunarodnog znanstvenog simpozija Krmiva. Zbog izuzetnog doprinosa 2021 dodijeljeno mu je počasno zvanje i titula professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu.

dr sci vet.med. Miloš C. Kapetanov

Oblast: Epizootologija, klinička dijagnostika i patologija živine i divljači

Uža stručna oblast: Klinička i patomorfološka dijagnostika bolesti živine

Petnaest godina je proveo u neposrednoj živanarskoj proizvodnji PIK-a Bečeja gde je stekao specijalizaciju i magistraturu i sa time postigao stručno i naučno zvanje. Ostatak radnog veka proveo je u Naučnom institutu za veterinarstvu u N. Sadu na odeljenju za zdravstvenu zaštitu živine i divljači gde je odbranio doktorsku disertaciju. Objavio je preko 180 naučnih i stručnih radova u zemlji i inostranstvu. Takođe, objavio je knjigu Zarazne bolesti živine. Rukovodio je u 2 naučna projekata i odgovorni istraživač u 5 naučno istraživačkih projekata. Navedene stručne i naučne aktivnosti obezbedile su mu izbor u najviše naučno zvanje – naučni savetnik.

Pitajte stručnjaka

 
 


PERIOD SUPRASNOSTI/GRAVIDITETA