Krave

Acidoza buraga

Ishrana

Acidoza buraga

Acidoza buraga ili kisela indigestija je najčešći oblik poremećaja varenja hrane kod goveda.

Dijareja kod novorođene teladi

Bolesti

Dijareja kod novorođene teladi

Dijareja ili proliv kod novorođene teladi (med. „Neonatalna dijareja“) je oboljenje koje se najčešće javlja u prvih dve do tri nedelje života.

Ishrana krava tokom različitih faza laktacije

Ishrana

Ishrana krava tokom različitih faza laktacije

Cilj uspešnog bavljenja mlečnim govedarstvom je ostvarenje visokog prinosa mleka, dobar zdravstveni status krava, dobra plodnost stada i dugi vek iskorišćavanja krava.

Ishrana zelenom masom

Ishrana

Ishrana zelenom masom

Proleće je period kada se u govedarstu često javljaju različite vrste problema u proizvodnji koji su usko povezani sa vrstom i načinom hranjenja. U ovom periodu najčešći su problemi izazvani svežom zelenom masom, koja se u najvećem procentu koristi u ishrani.

Metabolički poremećaji u ranoj laktaciji

Ishrana

Metabolički poremećaji u ranoj laktaciji

Period od obično 21 dan pre i 21 dan posle teljenja naziva se peripartalni ili tranzicioni period. Ovaj period predstavlja najkritičniju fazu u proizvodnom ciklusu krave jer se odigravaju mnogobrojne promene, koje imaju veliki uticaj na zdravstveni status krave i proizvodnju mleka.

Mlečno govedarstvo: problemi sa papcima i kako prevenirati njihov nastanak

Organizacija farme

Mlečno govedarstvo: problemi sa papcima i kako prevenirati njihov nastanak

U savremenom mlečnom govedarstvu kao čest uzrok slabije produkcije stada jesu problemi i promene koje se javljaju na papcima.

Organoleptička ocena kabastih hraniva

Ishrana

Organoleptička ocena kabastih hraniva

Uspešna govedarska proizvodnja podrazumeva i kvalitetnu pripremu kabastih hraniva za ishranu životinja. Kao tri najvažnija kabasta hraniva u ishrani nameću se kukuruzna silaža, seno i senaža.

Postupci zasušenja

Ishrana

Postupci zasušenja

Zasušenje krave predstavlja period odmora mlečne žlezde i njenu pripremu za sledeću laktaciju.

Senzorska ocena zrnastih hraniva

Ishrana

Senzorska ocena zrnastih hraniva

Kratak osvrt na parametre na osnovu kojih se procenjuje kvalitet zrnastih hraniva.

Strategija ishrane preživara

Ishrana

Strategija ishrane preživara

Kad burag funkcioniše dobro, sve funkcioniše dobro – zašto je važna ujednačena ishrana u toku cijelog proizvodnog ciklusa

Toplotni stres kod goveda

Odgoj

Toplotni stres kod goveda

Goveda su životinje koje imaju stalnu telesnu temperaturu. Ukoliko je tempratura ambijenta van opsega od -16°C do 26°C to uz druge faktore dovodi do stvaranja toplotnog stresa. On ima negativan uticaj na produktivnost i zdravlje životinja.

Tranzitni period krava

Reprodukcija

Tranzitni period krava

Tranzitni period je najkritičniji period u proizvodnom ciklusu krava, a obuhvata razdoblje od 3 nedelje pre teljenja i 3 nedelje nakon teljenja.

Uslovi smeštaja krava - komfor krava

Organizacija farme

Uslovi smeštaja krava - komfor krava

Uspjeh  u proizvodnji mljeka zavisi od dobrog zdravlja krava, održavanja dobrih uslova držanja i produktivnosti krava.

Uticaj infekcije  parazitom neospora caninum na reprodukciju goveda

Menadžment objekta

Uticaj infekcije parazitom neospora caninum na reprodukciju goveda

Neospora caninum je protozoarni parazit koji izaziva pobačaje kod goveda i rađanje slabo vitalne teladi.

Zaostajanje posteljice (retentio secundinarum)

Bolesti

Zaostajanje posteljice (retentio secundinarum)

Procenat zaostajanja posteljice u stadima muznih krava se kreće od 4-16 %, ali u problematičnim zapatima procenat je veći. Placenta koja se ne izbaci 24 časova nakon teljenja se smatra zaostalom.

Krave

Krave (mlečno govedarstvo) u savremenom uzgoju podrazumeva uzgoj rasa selekcionisanih za proizvodnju mleka (holštajn, brown swiss, jersey) i kombinovanih rasa koje pored mleka imaju jako dobre rezultate i u tovu (simentalac). Pore odabira rase postoji niz drugih faktora koji utiču u velikoj meri da li će životinja ispoljiti svoj genetski potencijal, a to su pre svega uslovi smeštaja, pravilna ishrana, zdravstvena zaštita i niz drugih.

Pitajte stručnjaka

 
 


PERIOD SUPRASNOSTI/GRAVIDITETA