Ishrana krava tokom različitih faza laktacije
Ishrana krava tokom različitih faza laktacije

Ishrana krava tokom različitih faza laktacije

Cilj uspešnog bavljenja mlečnim govedarstvom je ostvarenje visokog prinosa mleka, dobar zdravstveni status krava, dobra plodnost stada i dugi vek iskorišćavanja krava.

Za ostvarivanje ovih ciljeva, pored dobre genetike i dobrih smeštajnih uslova, najviše pažnje treba posvetiti pravilnoj ishrani krava. Savremena ishrana krava podrazumeva ishranu krava prema fazama laktacije. Potrebe krava u hranljivim materijama u različitim fazama proizvodnje značajno se razlikuju, što zahteva i pripremu obroka različitog sastava, prema fiziološkom statusu. Da bi ovo postigli potrebno je vršiti grupisanje krava u štali prema fazama laktacije.


POČETNA FAZA LAKTACIJE (prvih 80 dana od teljenja)

Najkritičnija faza u proizvodnom ciklusu muznih krava. Glavna karakteristika ove faze je naglo povećanje proizvodnje mleka. Proizvodnja mleka raste iz dana u dan i dostiže svoj maksimum sa 60-80 dana nakon teljenja. Količina konzumiranja hrane u ovom periodu ne prati proizvodnju mleka. Intenzitet porasta apetita je manji u poređenju sa porastom dnevne proizvodnje mleka. Krave se nalaze u negativnom bilansu energije, tako da za proizvodnju mleka krave troše svoje telesne rezerve. Pošto je proizvodnja mleka u ovoj fazi značajnim delom zasnovana na osnovu trošenja telesnih rezervi to dovodi do pada telesne kondicije krava. Gubitak telesne mase je očekivan i neminovan ali ne sme da bude drastičan (OTK≥2,75). Krave u optimalnoj telesnoj kondiciji brže se oporavljaju posle teljenja i u kraćem vremenskom periodu uspostavljaju normalan apetit i energetsku ravnotežu.
Cilj ishrane u ovom periodu:

  • Što lakši oporavak krava od teljenja,
  • Izbeći metaboličke poremećaje krava (ketoza, acidoza...),
  • Postići što veću dnevnu konzumaciju hrane,
  • Postići što veću dnevnu proizvodnju mleka,
  • Sprečiti veliki pad telesne kondicije krava.

Ovo se može postići na sledeći način:

  1. treba izbegavati svaki mogući stres,
  2. što preciznije izbalansirati obrok u pogledu svih hranljivih materija,
  3. koristiti najkvalitetnija kabasta hraniva (kvalitetno pripremljena silaža cele biljke kukuruza, kvalitetno pripremljena senaža leguminoza i trava, kvalitetno seno – lucerke, livadsko...),
  4. koristiti najkvalitetnija koncentrovana hraniva – gotove smeše za muzne krave ili superkoncentrat


DRUGA POLOVINA LAKTACIJE – poslednjih 150 dana laktacije


Glavna karakteristika ove faze laktacije je postepeno opadanje proizvodnje mleka (10-ak % mesečno). Većina krava bi u ovoj fazi trebalo da je steono. Krave su u pozitivnom energetskom bilnsu i nadoknađuju gubitak telesne mase izgubljen na početku laktacije. Dnevna količina koncentrata trebala bi da prati proizvodnju mleka. Ovo je idealan period za popravku telesne kondicije krava.
Ishrana u ovoj fazi je dosta jednostavnija nego u prvoj polovini laktacije. Koriste se koncentrati nižeg nivoa proteina i energetske vrednosti. Nema potrebe za korišćenjem dodataka osnovnim hranivima, niti energetskih dodataka.
 

Pitajte stručnjaka

 
 


PERIOD SUPRASNOSTI/GRAVIDITETA