Živina

Ishrana brojlera - menadžment hrane

Ishrana

Ishrana brojlera - menadžment hrane

Brojlerske recepture moraju da budu formulisane tako da obezbede energiju i hranljive materije neophodne za zdravlje i efikasnu brojlersku proizvodnju.

Ishrana brojlera - menadžment vode

Ishrana

Ishrana brojlera - menadžment vode

Voda je doslovno osnovna hranljiva materija koja utiče na doslovno sve fiziološke funkcije u organizmu I čini 68-76% telesnog sastava ptica, zavisno od starosne dobi.

Ishrana koka nosilja u eksploataciji

Ishrana

Ishrana koka nosilja u eksploataciji

Koke nosilje su jedna od najosetljivijih kategorija domaćih životinja, kako po pitanju smeštajnih uslova, tako i po pitanju ishrane.

Ishrana koka nosilja u odgoju i tehnološki rezultati koka nosilja u odgoju

Ishrana

Ishrana koka nosilja u odgoju i tehnološki rezultati koka nosilja u odgoju

Kao bi se na najbolji način iskoristio genetski potencijal koka nosilja neophodno je hraniti ih dobro struktuiranom hranom sa punom, precizno izbalansiranom hranljivom vrednošću.

Kvalitet jednodnevnih pilića

Kvalitet jednodnevnog pileta

Kvalitet jednodnevnih pilića

Kvalitet jednodnevnih pilića je bitan za dobar početak proizvodnje i proizvodne performanse živine.

Menadžment objekta

Menadžment objekta

Menadžment objekta

Za uspešan tov brojlera neophodno je ispuniti nekoliko osnovnih zahteva i to: priprema objekta, useljenje pilića, faze tova, menadžment ventilacije i grejanja, menadžment vode, menadžment jatom, vakcinacija i biosigurnost i vođenje evidencije.

Mikotoksini u hrani za živinu

Bolesti

Mikotoksini u hrani za živinu

Alimentarnim unošenjem u organizam životinja i ljudi toksina gljiva nastaju intoksikacije, tzv. mikotoksikoze koje, s obzirom da su vezane za hranu mogu da poprime široke razmere. Štete u stočarstvu koje nastaju usled mikotoksikoza mogu da budu velike. Ispoljavaju se u vidu direktnih gubitaka zbog uginjavanja životinja ili, još češće nastaju indirektno usled pada proizvodnih i reproduktivnih sposobnosti životinje.

Odgoj koka nosilja, menadžment objekta

Menadžment objekta

Odgoj koka nosilja, menadžment objekta

Proizvodnja konzumnih jaja je veoma zahtevan tehnološki proces koji se bukvalno sastoji od dve međusobno povezane proizvodne faze – odgoj i sama eksploatacija koka nosilja.

Prikupljanje i skladištenje jaja

Menadžment objekta

Prikupljanje i skladištenje jaja

Jaje predstavlja visokovrednu namirnicu, bogatu, proteinima, energijom, vitaminima i mineralima. Sadržaj jajeta namenjen je pre svega razvoju novog života.

Tehnološki rezultati

Tehnološki rezultati

Tehnološki rezultati

Vođenje evidencije je od suštinskog značaja za kontrolu rezultata i profitabilnost jata, te za pravljenje procena, programa i kretanja novčanog toka.

Toplotni stres u živinarstvu

Odgoj

Toplotni stres u živinarstvu

Temperatura u velikoj meri utiče na zdravlje i produktivnost živine. Usled direktnih gubitaka i smanjenja finansijske dobiti, borba protiv toplotnog stresa postala je imperativ za proizvođače.

Tov ćuraka, menadžment objekta

Menadžment objekta

Tov ćuraka, menadžment objekta

Tov ćuraka je specifična živinarska proizvodnja pre svega zbog dužine trajanja tova i same veličine životinja.

Značaj upotrebe enzima u ishrani živine

Ishrana

Značaj upotrebe enzima u ishrani živine

Enzimi su proteini sposobni da otpočnu ili ubrzaju razlaganje i apsorpciju hranljivih materija prisutnih u hrani. 

Živina

Živinarstvo

Pitajte stručnjaka

 
 


PERIOD SUPRASNOSTI/GRAVIDITETA