Tehnološki rezultati
Tehnološki rezultati

Tehnološki rezultati

Vođenje evidencije je od suštinskog značaja za kontrolu rezultata i profitabilnost jata, te za pravljenje procena, programa i kretanja novčanog toka.

Vođenje evidencije

Vođenje evidencije je od suštinskog značaja za kontrolu rezultata i profitabilnost jata, te za pravljenje procena, programa i kretanja novčanog toka. Isto tako ona služi i kao rano upozorenje potencijalnih problema. Dnevni podaci treba da budu zabeleženi za svaki objekat na farmi. Podaci o jatu I godišnji podaci bi trebali da budu vođeni za svaku farmu i svako jato.

Uobičajno je da se na svakih sedam dana starosti napravi presek podataka uz kontrolno merenje ptica. Kontrolno merenje se obavlja na reprezentativnom uzorku jedinki iz objekta I izkazuje kao prosečna vrednost za sve izmerene ptice. 2% od ukupnog broja ptica u objektu I uzorci sa različitog mesta unutar objektra smatra se reprezentativnim uzorkom.

Podaci o jatu:

  • Isporuke hrane (dobavljač, količina, deklaracija)
  • Vakcinacija
  • Lečenja
  • Program osvetljenja
  • Temperatura poda I prostirke na useljenju
  • Telesna masa pilića na useljenju
  • Procenat popunjenosti voljki 24 h nakon useljenja
  • Isporuke pilića (datum, broj, težina, broj u gajbama)
  • Podaci o čišćenju nakon završenog turnusa (upotrebljena hemijska sredstva, broj dana za odmor objekta, rezultati briseva nakon dezinfekcije)
  • Hemijska I mikrobiološka ispravnost vode

Očekivani proizvodni rezultati savremenih hibrida uz upotrebu Patent Co 3F koncepta ishrane brojlera navedeni su u tabeli ispod:

Pitajte stručnjaka

 
 


PERIOD SUPRASNOSTI/GRAVIDITETA