Preživari

Acidoza buraga

Ishrana

Acidoza buraga

Acidoza buraga ili kisela indigestija je najčešći oblik poremećaja varenja hrane kod goveda.

Dijareja kod novorođene teladi

Bolesti

Dijareja kod novorođene teladi

Dijareja ili proliv kod novorođene teladi (med. „Neonatalna dijareja“) je oboljenje koje se najčešće javlja u prvih dve do tri nedelje života.

Ishrana krava tokom različitih faza laktacije

Ishrana

Ishrana krava tokom različitih faza laktacije

Cilj uspešnog bavljenja mlečnim govedarstvom je ostvarenje visokog prinosa mleka, dobar zdravstveni status krava, dobra plodnost stada i dugi vek iskorišćavanja krava.

Ishrana teladi drobljenim granulama

Ishrana

Ishrana teladi drobljenim granulama

Telad na svet dolaze kao monogastrične životinje, a njihova ishrana prilagođava se u tom pravcu da pravilno razviju predželuce, a mi dobijemo što kvalitetnije odraslo grlo koje će dalje ići u tov ili za proizvodnju mleka.

Ishrana zelenom masom

Ishrana

Ishrana zelenom masom

Proleće je period kada se u govedarstu često javljaju različite vrste problema u proizvodnji koji su usko povezani sa vrstom i načinom hranjenja. U ovom periodu najčešći su problemi izazvani svežom zelenom masom, koja se u najvećem procentu koristi u ishrani.

Kolostralna ishrana

Odgoj

Kolostralna ishrana

Jedna od glavnih stvari na govedarskim farmama je kvalitetan odgoj podmlatka, a glavni zadatak u odgoju teladi je spriječiti, odnosno prevenirati bolesti, a u prvim danima života svaki naš postupak s teletom ima utjecaj na njegovo zdravlje.

Metabolički poremećaji u ranoj laktaciji

Ishrana

Metabolički poremećaji u ranoj laktaciji

Period od obično 21 dan pre i 21 dan posle teljenja naziva se peripartalni ili tranzicioni period. Ovaj period predstavlja najkritičniju fazu u proizvodnom ciklusu krave jer se odigravaju mnogobrojne promene, koje imaju veliki uticaj na zdravstveni status krave i proizvodnju mleka.

Mlečno govedarstvo: problemi sa papcima i kako prevenirati njihov nastanak

Organizacija farme

Mlečno govedarstvo: problemi sa papcima i kako prevenirati njihov nastanak

U savremenom mlečnom govedarstvu kao čest uzrok slabije produkcije stada jesu problemi i promene koje se javljaju na papcima.

Organoleptička ocena kabastih hraniva

Ishrana

Organoleptička ocena kabastih hraniva

Uspešna govedarska proizvodnja podrazumeva i kvalitetnu pripremu kabastih hraniva za ishranu životinja. Kao tri najvažnija kabasta hraniva u ishrani nameću se kukuruzna silaža, seno i senaža.

Posledice neizbalansirane ishrane ovaca

Ishrana

Posledice neizbalansirane ishrane ovaca

Ishrana ovaca neizbalansiranim obrocima dovodi do različitih poremećaja u organizmu koji mogu imati veoma negativne posledice.

 

Postupak s teletom nakon poroda

Odgoj

Postupak s teletom nakon poroda

Prilikom poroda tele drastično mijenja svoje okruženje. Iz vrlo sigurne okoline-maternice, sa idealnom temperaturom, zaštitom od fizičkih ozljeda i idealnim sastavom hranjivih tvari koje dobiva preko pupčane vrpce, prelazi u vanjski svijet gdje svu tu sigurnost gubi.

Postupci zasušenja

Ishrana

Postupci zasušenja

Zasušenje krave predstavlja period odmora mlečne žlezde i njenu pripremu za sledeću laktaciju.

Probiotici

Ishrana

Probiotici

Nakon rođenja digestivni trakt je sterilan, a naseljavanje različitih vrsta bakterija vrši se u prvih 6 meseci života. Probiotici su dodaci hrani koji sadrže različite kulture korisnih bakterija koje imaju pozitivan uticaj na zdravstveno stanje. 

Prvi pripust kod junica

Odgoj

Prvi pripust kod junica

Odgoj junica koje će kasnije biti glavna proizvodna grla farme se dosta zanemaruje u govedarstvu. Otuda se prave veliki propusti u vidu ishrane i perioda prvog osemenjavanja junica.

Senzorska ocena zrnastih hraniva

Ishrana

Senzorska ocena zrnastih hraniva

Kratak osvrt na parametre na osnovu kojih se procenjuje kvalitet zrnastih hraniva.

Strategija ishrane preživara

Ishrana

Strategija ishrane preživara

Kad burag funkcioniše dobro, sve funkcioniše dobro – zašto je važna ujednačena ishrana u toku cijelog proizvodnog ciklusa

Toplotni stres kod goveda

Odgoj

Toplotni stres kod goveda

Goveda su životinje koje imaju stalnu telesnu temperaturu. Ukoliko je tempratura ambijenta van opsega od -16°C do 26°C to uz druge faktore dovodi do stvaranja toplotnog stresa. On ima negativan uticaj na produktivnost i zdravlje životinja.

Tov junadi – uslovi smeštaja

Menadžment objekta

Tov junadi – uslovi smeštaja

Današnja proizvodnja goveđeg mesa zahteva unapređenja koja vode kako prema povećanju tako i prema kvalitetu samog proizvoda.

Tranzitni period krava

Reprodukcija

Tranzitni period krava

Tranzitni period je najkritičniji period u proizvodnom ciklusu krava, a obuhvata razdoblje od 3 nedelje pre teljenja i 3 nedelje nakon teljenja.

Uslovi smeštaja krava - komfor krava

Organizacija farme

Uslovi smeštaja krava - komfor krava

Uspjeh  u proizvodnji mljeka zavisi od dobrog zdravlja krava, održavanja dobrih uslova držanja i produktivnosti krava.

Uticaj infekcije  parazitom neospora caninum na reprodukciju goveda

Menadžment objekta

Uticaj infekcije parazitom neospora caninum na reprodukciju goveda

Neospora caninum je protozoarni parazit koji izaziva pobačaje kod goveda i rađanje slabo vitalne teladi.

Uvjeti smještaja teladi

Odgoj

Uvjeti smještaja teladi

Telad se najčešće nakon poroda smješta u pojedinačne boksove gdje se drži do odbića, s tim što istraživanja pokazuju da je bolje držati 2 teleta u jednom većem boksu radi socijalnog kontakta i kompeticije.

Zaostajanje posteljice (retentio secundinarum)

Bolesti

Zaostajanje posteljice (retentio secundinarum)

Procenat zaostajanja posteljice u stadima muznih krava se kreće od 4-16 %, ali u problematičnim zapatima procenat je veći. Placenta koja se ne izbaci 24 časova nakon teljenja se smatra zaostalom.

Preživari

Pitajte stručnjaka

 
 


PERIOD SUPRASNOSTI/GRAVIDITETA