Strategija ishrane preživara
Strategija ishrane preživara
Strategija ishrane preživara
Strategija ishrane preživara

Strategija ishrane preživara

Kad burag funkcioniše dobro, sve funkcioniše dobro – zašto je važna ujednačena ishrana u toku cijelog proizvodnog ciklusa

Strategija ishrane goveda predstavlja najbolji kompromis između potreba životinja i mogućnosti farmera. Pored toga to je kompromis između ekonomski najboljih rješenja i tehničkih mogućnosti.
Polazeći od sistema probave preživara i njegove složenosti razmišljanje mora da ide u pravcu da pre svega moramo da obezbjedimo što ravnomjerniju ishranu togom jedne godine to jeste jednog proizvodnog ciklusa. U praksi teško za izvesti, ali tome treba težiti .
Rečenica koja se često čuje od iskusnih farmera jeste „Kad burag funkcioniše dobro ,sve funkcioniše dobro.“
Cilj svakog farmera treba da bude 365 dana u godini isti obrok . Da ne bi bilo pogrešno shvaćeno obrok treba da bude isti u smislu hranjiva koja se koriste.
Svaka promjena hranjiva dovodi do smanjenja mikroflore i samim tim vrši negativan uticaj na proizvodnost i stvara preduslov za metaboličke poremećaje.
Vrlo često ovaj cilj je u koliziji sa mogućnostima za pripremu kabastih hranjiva. Prema tome strategija ishrane u stvari i treba opredjeli farmera na optimalnu opciju u skladu sa njegovim mogućnostima.
Ekonomski najisplativiji koncept je sa vlastitih površina obezbjediti kabasti, energetski i proteinski dio obroka. U praksi je to rjetko moguće. Farmeri se primarno moraju fokusirati na proizvodnju kabastog obroka sa vlastitih površina,  a ostatak po mogućnosti i naravno kupovina onog što nisu u mogućnosti proizvesti.
Planiranje ishrane, tj. strategije ishrane na farmi muznih krave jeste jedna od najvažnijij zadataka za menadžment farme.
Na manjim farmama to su vlasnici sa svojim porodicama. Napomenut ćemo nekoliko aspekata na koje treba obratiti pažnju.

 1. Raspoložive površine
 2. Kvalitet zemljišta (npr. kiselost, vodno vazdužni režim zemljišta itd.)
 3. Broj grla koji planiramo hraniti
 4. Kapaciteti za skladištenje
 5. Raspoloživa mehanizacija

Postoji još mnogo raznih aspekata koje treba uzeti u obzir, kao što je radna snaga. Imajući sve to na umu postoji veliki broj mogućnosti za izabrati, ali treba se voditi i mogućnostima manipulacije pojedinim hranjivima, naročito u zimskim mjesecima.
Nakon razmatranja svih ovih aspekta i njihovog usklađivanja sa potrebama pristupa se izradi plana sjetve.
Prilikom izrade plana sjetve Patent Co. vam u poglavlju "Proizvodnja i priprema kabastih hranjiva“ nudi optimalne preporuke i potrebne informacije koje će vam pomoći u izradi plana sjetve.
U nastavku sledi pet najčešćih strategija ishrane na farmama muznih krava. Pre plana sjetve jako je važno kontaktirati Patent Co. stručnjake za ishranu preživara i formulisati najoptimalniji obrok imajući u vidu sve resurse kojima raspolažete.
Pored toga nudimo vam i vrlo jednostavan kalkulator za izračun godišnjih potreba za vašu farmu, nakon što unesete potrebne podatke, to jeste strtegiju za koju ste se odlučili.

 1. Kukuruzna silaža + sjeno + koncentrat
 2. Kukuruzna silaža + sjenaža trava+ sjeno+koncentrat
 3. Kukuruzna silaža + sjenaža trava + slama
 4. Sjenaža trava + sjeno + koncentrat
 5. Sjenaža strnih žita + sjeno + koncentrat
 6. Pored ovih uobičajenih postoji još ogroman broj opcija u zavisnosti od mogućnosti uz korištenje siliranog graška i zobi te raznih industrijskih nus proizvoda itd.

Bazirat ćemo se na izračun potreba za ovih pet najčešćih strategija ishrane krava. Sve modifikacije i specifičan pristup određenoj farmi Patent Co. tim stoji na raspolaganju i aktivno se uključuje u optimizaciju obroka u skladu sa mogućnostima.
Izračun potreba na kabastim hranjivima radit ćemo za jednu kravu i obrok od 25 litara na dan. Naravno da sve krave i sve farme nisu iste te će takođe biti potrebna prilagođavanja.

Pitajte stručnjaka

 
 


PERIOD SUPRASNOSTI/GRAVIDITETA