Nerasti

Afrička kuga svinja

Menadžment objekta

Afrička kuga svinja

Afrička kuga svinja (AKS) je vrlo kontagiozna virusna zarazna bolest domaćih i divljih svinja koja se manifestuje u obliku hemoragijske groznice, a smrtnost može biti i 100%.

Eksterna (spoljašnja) biosigurnost

Organizacija farme

Eksterna (spoljašnja) biosigurnost

Biosigurnost predstavlja niz mera koje se na farmi sistemski sprovode u cilju zaštite zdravlja  životinja odnosno sprečavanja prodora štetnih mikroorganizama iz spoljne sredine, kao i širenja infekta unutar zapata između različitih proizvodnih kategorija životinja.

Interna (unutrašnja) biosigurnost

Organizacija farme

Interna (unutrašnja) biosigurnost

Biosigurnost predstavlja niz mera koje se na farmi sistemski sprovode u cilju zaštite zdravlja životinja odnosno sprečavanja prodora štetnih mikroorganizama iz spoljne sredine, kao i širenja infekta unutar zapata između različitih proizvodnih kategorija životinja.
 

Mere zaštite od Afričke kuge svinja

Menadžment objekta

Mere zaštite od Afričke kuge svinja

Mere koje se odnose na individualna poljoprivredna gazdinstva

Senzorska ocena zrnastih hraniva

Ishrana

Senzorska ocena zrnastih hraniva

Kratak osvrt na parametre na osnovu kojih se procenjuje kvalitet zrnastih hraniva.

Toplotni stres kod svinja

Odgoj

Toplotni stres kod svinja

Aktuelna problematika u ovom periodu zbog izrazito visokih temperatura vazduha i nemogućnosti rashlađivanja životnja na većini farmi je toplotni stres kod svinja.

Uslovi držanja - nerastovi

Menadžment objekta

Uslovi držanja - nerastovi

Visoko kvalitetni nerastovi zahtevaju posebne uslove smeštaja kako bi mogli da ispolje svoj pun genetski potencijal.

Uslovi i način obrade semena nerasta

Prasilište

Uslovi i način obrade semena nerasta

U videu možete videti detaljno objašnjenje načina obrade, procene i čuvanja semena nerasta.

Zdravstevni status stada

Organizacija farme

Zdravstevni status stada

Pod ovim terminom se podrazumeva poznavanje bolesti odnosno uzročnika koji cirkulišu u populaciji svinja koje su prisutne u farmi.

Nerasti

Životinje koje imaju jako veliku ulogu na farmi. Poseban značaj ima ishrana priplodnih nerastova, pošto od nje umnogome zavisi kakvo će seme dati i koliko dugo će biti sposobni za eksploataciju na farmi. Kvalitet semena ima direktnu ulogu na dalje rezultate, ali je bitno i sa aspekta zdravstvene zaštite, pošto postoji mogućnost da se sa semenom širi bolest.

Pitajte stručnjaka

 
 


PERIOD SUPRASNOSTI/GRAVIDITETA