Interna (unutrašnja) biosigurnost
Interna (unutrašnja) biosigurnost

Interna (unutrašnja) biosigurnost

Biosigurnost predstavlja niz mera koje se na farmi sistemski sprovode u cilju zaštite zdravlja životinja odnosno sprečavanja prodora štetnih mikroorganizama iz spoljne sredine, kao i širenja infekta unutar zapata između različitih proizvodnih kategorija životinja.
 

Svrha primene biosigurnosnih mera jeste održavanje zdravstvenog statusa stada na visokom nivou i ujedno stvaranje uslova za postizanje maksimalnih proizvodnih rezultata, jer samo zdrave životinje mogu u potpunosti da ispolje svoj produktivni potencijal.
Zahvaljujući visokom zdravstvenom statusu moguće je ostvariti visoke proizvodne rezultate koji se ogledaju u:

  • smanjenju troškova lečenja,
  • povećanju reproduktivnih performansi,
  • povećanju prirasta u kategoriji zalučene prasadi i tova,
  • smanjenju gubitaka u svim proizvodnim kategorijama.

Predstavlja skup mera koje se odnose na način ulaska u farmu zaposlenih lica i posetilaca, kao i njihovo ponašanje unutar farme. Ovo podrazumeva:

Važno je naglasiti da biosigurnose mere predstavljaju jedan od nezaobilaznih koraka u zaštiti i očuvanju zdravstvenog statusa stada, ali pored ovoga neophodno je postojanje adekvatnih mera prevencije i lečenja propisanih od strane nadležnog veterinara.

Pitajte stručnjaka

 
 


PERIOD SUPRASNOSTI/GRAVIDITETA