Ishrana brojlera - menadžment hrane
Ishrana brojlera - menadžment hrane
Ishrana brojlera - menadžment hrane
Ishrana brojlera - menadžment hrane

Ishrana brojlera - menadžment hrane

Brojlerske recepture moraju da budu formulisane tako da obezbede energiju i hranljive materije neophodne za zdravlje i efikasnu brojlersku proizvodnju.

Opšte prihvaćena podela hrane za tov brojlera na našem području jeste starter, grover i finišer hrana. Osnovne hranljive komponente koje su neophodne pticama su voda, proteini, tj. aminokiseline, energija, minerali i vitamini. Ovi sastojci moraju delovati zajedno kako bi se osigurao pravilan rast kostiju i mišića i svih drugih vitalnih organa. Kvalitet sastojaka, oblik stočne hrane i higijenska ispravnost direktno utiču na doprinos ovih hranljivih matgerija u ispoljavanju maksimalnih performansa brojlera. Zato mi u našoj fabrici pažljivo pratimo svaki korak od ulaza sirovina, kroz sam proces proizvodnje, pa sve do isporuke krajnjim korisnicima.

Naša hrana je koncipirana tako da zadovolji potrebe brojlera do postizanja telesne mase koja je uobičajna za naše tržište. Ukoliko ima zahteva za manjom ili većom završnom telesnom masom od uopbičajne (2,2 do 2,6 kg), kao i drugih specifičnosti (razdvajanje jedinki po polovima, boja kože brojlera, manji ili veći nivo masti u trupu) spremni smo da koncept ishrane prilagodimo novom zahtevu. Na ovaj način podržaćemo specifičnu proizvodnju i učiniti je rentabilnom.

Oblik hrane varira u većoj meri i ona može biti brašnasta, peletirana ili drobljena.  Peletirana hrana ima niz prednosti u odnosu na brašnastu hranu i dokazano daje bolji finansijski efekat u tovu brojlera. Prednosti su u tome da se sprečava dekomponovanje hranljivih materija, utrošak vremena i energije prilikom konzumacije je manji, higijenska ispravnost je bolja usled zagrevanja u procesu peletiranja, ostvaruju se niže konverzije hrane u tovu.

Sama struktura hrane mora biti prilagođena uzrastu, tj. starosnoj dobi brojlera. Isuviše sitna hrana otežaće konzumaciju i slabije će razviti delove digestivnog trakta. Isuviše krupna hrana dovešće do pada konzumacije a samim tim i do pada performansi. Takođe, čvrstoća peleta mora biti optimalna.

Sirovi proteini
Potrebe brojlera za sirovim proteinima se u stvari reflektuju u potrebama za aminokiselinama od kojih su građeni proteini. Iz ovog razloga ukupan sadržaj proteina nije presudan za ostvarenje maksimalnih performansi brojlera. Naša hrana za brojlera je koncipirana tako da u sebi sadrži idealan međusobni odnos svih svarljivih aminokiselina. Kao izvor aminokiselina koristimo hraniva visoke biloške vrednosti koja su lako iskoristljiva od strane ptica. Na kraju, ukoliko se zadovolje sve potrebe za aminokiselinama ostvariće se preporučena vrednost ukupnih proteina. Višak proteina u hrani ima pre svega negativan finasijski efekat. Pored toga, neiskorišćeni proteini od strane životinje odličan su supstrat za razvoj patogena u digestivnom traktu domaćina i u samoj prostirci. Potrebe brojlera za proteinima u toku trajanja tova opadaju.

Energija
Energija je neophodna za održavanje osnovnih metaboličkih funkcija ptica i za prirast telesne mase. Brojlerima su neophodni lakoiskoristljivi izvori energije, prosti ugljeni hidrati I masti, najčešće biljna ulja. Nedostatak energije ili složeni izvori energije neće moći da podrže metaboličke procese ugradnje ostalih hranljivih materija u tkiva životinja. Višak energije dovešće do nagomilavanja masti u trupu brojlera, metaboličkog opterećenja samog organizma i na kraju do finansijskih gubitaka.

Vitamini i minerali
Vitamini imaju važnu ullogu u svim metaboličkim poremećajima. Nedostatak nekog od vitamina sigurno će ugroziti celokupnu proizvodnju. Doziranje nekih vitamina u već dozi od preporučene imaće pozitivan efekat. Tako na primer vitamin A i E u većim dozama povoljno deluju na poboljšanje imunog statusa životinja. Takođe, visok nivo vitamina E u završnoj fazi tova povoljno će uticati na sam kvalitet mesa. Visoke doze vitamina E i C pomoćiće pticama da se izbore sa toplotnim stresom u toplim letnjim periodima. Sa druge strane, vitamin D u visokim dozama može biti toksičan
Minerali su neorganski gradivni elementi I na osnovu svoje zastupljenosti mogu se klasifikovati u dve grupe:

  • Makro elementi: kalcijum, fosfor, natrijum hlor, kalijum, magnezijum
  • Mikro elementi: gvožđe, bakar, jod, mangan, cink, selen.


Opšte prihvaćena podela hrane za tov brojlera na našem području jeste starter, grover i finišer hrana. Na ovaj način zadovoljavaju se potrebe ptica ali i olakšava logistika proizvodnje, distribucije i smeštaja hrane. Sa većim brojem vrsta hrane ishrana bi bila približnija pticama ali bi sva logistika bila otežana.

 

Pitajte stručnjaka

 
 


PERIOD SUPRASNOSTI/GRAVIDITETA