Uzrast nazimica na prvom pripustu
Uzrast nazimica na prvom pripustu
Uzrast nazimica na prvom pripustu
Uzrast nazimica na prvom pripustu

Uzrast nazimica na prvom pripustu

U farmskom uzgoju svinja postoji kontinuirana potreba za planskom zamenom određenog broja krmača priplodnim nazimicama, kako bi se održala optimalna pariteta ili starosna struktura zapata.

Razlozi isključenja krmača iz dalje reprodukcije su mnogobrojni: starost, izostanak estrusa, povrede nogu, slaba plodnost, bolesti, pobačaji, uginuća.

Nazimice za obnavljanje stada farmeri mogu sami proizvoditi ili kupovati eksterno. Da bi bile uvedene u reprodukciju, nazimice moraju biti unapred pripremljene. Priprema, u reproduktivnom smislu, podrazumeva postepen početaak kontakta nazimica starosti od oko 160 dana (5,5 – 6 meseci) sa polno zrelim nerastovima u cilju stimulacije pojave prvog estrusa. Pun kontakt sa nerastom trebalo bi svakodnevno praktikovati u trajanju od 5-10 minuta, pri čemu se nerast pusti u grupu nazimica, tako da svaka od njih ima mogućnost da vidi, čuje i omiriše nerasta.

Važno je da se za stimulaciju estrusa koriste odrasli, polno zreli mužjaci koji obilno pene. U pljuvačci nerasta nalaze se mirisne materije – feromoni, koje deluju stimulativno na ženke. Trebalo bi van perioda „stimulacije“ nazimice držati udaljene od nerastova, kako ne bi došlo do navikavanja. Na taj način postiže se „efekat iznenađenja“ kada se nerast dovede u grupu. Poželjno je za pripremu nazimica na ovaj način, koristiti naizmenično više nerastova ukoliko za to postoji mogućnost. Farmeri koji nemaju sopstvene nerastove mogu u svrhu stimulacije koristiti sprej sa mirisom nerasta, koji se upotrebljava na isti način kao i kad se radi sa nerastom. Prvi estrusi detektuju se već nakon nekoliko dana stimulacije. Ovakav rad na pripremi nazimica za prvi pripust omogućava blagovremeno detektovanje prvih estrusa kod nazimica. Kada se estrusni ciklus uspostavi, on će se fiziološki pojavljivati na svakih 18-24 dana. Stoga se preporučuje da se otkrivene nazimice u estrusu obeleže sprejom za obeležavanje.

Kako se estrus ponavlja na tri nedelje, u radu se koriste sprejevi u tri boje, za svaku nedelju po jedna boja. Na taj način se tačno zna koliko nazimica iz grupe će ući u estrus za tri nedelje, na osnovu čega se može formirati pripusna grupa, odnosno dopuniti grupa krmača planirana za pripus u toku nedelje. Prilikom prvog pripusta veoma je važno da su nazimice dostigle polnu i telesnu razvijenost. Nemali broj proizvođača vrši rani pripust u periodu kada nazimice nisu dovoljno telesno razvijene, što često ima za posledicu otežano prašenje usled uskog porođajnog kanala, iscrpljivanje životinje tokom laktacije, neulazak u estrus po zalučenju i prerano isključivanje iz priploda. Preporuka je da se za prvi pripust odabiraju nazimice u starosti od 8 meseci (240 dana), sa težinom 120-140kg i debljinom leđne slanine od oko 18mm, što odgovara trećem estrusu. Pravilnim menadžmentom sa nazimicama neće doći do izostajanja estrusa (u narodu uobičajen izraz „pregoreti“). Na grafikonu je prikazan procentualni ulazak u estrus tri grupe nazimica u pripremi.

Grafikon pojave estrusa kod nazimica

  1. GRUPA 1 (crveno) – nazimice bez kontakta sa nerastom
  2. GRUPA 2 (crno) – nazimice u kontaktu sa nerastom kroz pregradu
  3. GRUPA 3 (plavo) – nazimice u punom kontaktu sa nerastom

Preporuka je za komercijalne proizvođače koji se bave proizvodnjom prasadi da u svojoj proizvodnji koriste priplodne nazimice F1 generacije, odnosno hibridne nazimice kod kojih je ispoljen pun efekat heterozisa u smislu konstitucije, otpornosti, zdravstvenog stanja, plodnosti, materinskih osobina, mlečnosti, ispoljavanja znakova estrusa i ranostasnosti.
Trebalo bi napomenuti da je normalna pojava da sve nazimice iz grupe ne uđu u estrus ni pored pravilnog rada na pripremi. Postoje životinje sa urođenim nedostacima reproduktivnog trakta koji se najčešće spolja ne mogu videti i takve jedinke fiziološki ne mogu ući u estrus, već se moraju isključiti iz priploda.

Pitajte stručnjaka

 
 


PERIOD SUPRASNOSTI/GRAVIDITETA