Dijagnostika graviditeta kod krmača
Dijagnostika graviditeta kod krmača

Dijagnostika graviditeta kod krmača

Upotreba ultrazvuka (ehosonografije) kao dijagnostičke metode zauzima značajno mesto u savremenoj veterinarskoj medicini.

Primena ultrazvuka u veterinarskoj medicini ima dugu tradiciju ali tek pronalaskom B-moda, odnosno „žive slike“ (real time sonography), ultrazvuk je doživeo svoju punu afirmaciju. Ultrazvučni talasi su zvučni talasi čija je frekvencija iznad gornje granice čujnosti za normalno ljudsko uho, a koja iznosi 20 kHz (20000 herca). Ehosonografija je našla široku primenu u humanoj i veterinarskoj medicini kao dijagnostičko i terapeutsko sredstvo. Jedna od značajnih primena je dijagnostikovanje graviditeta kod životinja u ranoj fazi.
Dijagnostikovanje suprasnosti kod pripuštenih krmača i nazimica vrši se u periodu 24-28 dana od osemenjavanja ili prirodnog pripusta. Prilikom dijagnostike životinja može biti u stojećem ili ležećem položaju u zavisnosti od vrste aparata.
 Za dijagnostiku suprasnosti na tržištu postoji širok spektar aparata, koji se u osnovi svrstavaju u dve grupe na osnovu načina dijagnostikovanja. To su:

  1. Zvučni aparat kod koga se graviditet potvrđuje na osnovu slušnog signala. Neprekidan ton označava pozitivan nalaz, dok isprekidan zvuk predstavlja negativan nalaz. Dimenzije aparata su 15x7x4,5cm. Uz sam aparat nalazi se sonda, punjač i bočica sa gelom. Dijagnostika graviditeta zvučnim aparatom zahteva pregled u stojećem stavu životinje i ispražnjenu mokraćnu bešiku, kako ne bi došlo do lažno negativnog rezultata. Ova vrsta aparata odlikuje se preciznošću od preko 80%.
  2. Skener je ultrazvučni aparat predviđen za utvrđivanje suprasnosti kod krmača počev od 24 dana od osemenjavanja, uz preporuku proizvođača da se skeniranje vrši 26-28 dana suprasnosti, zbog pouzdanosti nalaza. Skener je mobilan aparat koji se postavlja oko vrata ili na zglob šake. Sastoji se od zaštitnog ležišta sa providnim prednjim delom i otvorima za prolaz nastavka za priključivanje sonde i dugmeta za uključivanje. Dimenzije aparata su različite, dovoljno je da monitor bude TFT 5.0“ LCD, a dimenzije 14,9 x 12,2 x 4,2 cm. Sonda aparata je frekvencije 3,5Mhz.

Skeniranje se vrši uz upotrebu gela u predelu iznad druge papile vimena, upravno prema prednjem kolenu, pod uglom od oko 45 ̊. Gel je želatinozna masa koja predstavlja prenosivi akustični agens. Važno je da sonda bude postavljena upravno na kožu i navlažena gelom za skeniranje. Za razliku od prethodnog, ovaj aparat ima ekran. Na ekranu aparata dobija se u realnom vremenu slika tamnih meškova u kojima su smešteni plodovi u crnobeloj boji, kao što je prikazano na fotografiji i shemi. Osobina refleksije ultrazvučnih talasa pri njihovoj interakciji sa tkivima je odgovorna za nastanak ultrazvučne slike. Skeniranjem se može samo utvrditi postojanje graviditeta, ali se zbog velike dužine materičnih rogova kod svinja, ne može sa sigurnošću ustanoviti broj plodova.

Značaj ultrazvučnog pregleda: Savremena intenzivna proizvodnja svinja danas integriše ultrazvučnu dijagnostiku u tehnološki proces prvenstveno zbog značajnog smanjenja broja neproduktivnih dana krmača i pripuštenih nazimica, blagovremenog rešavanja problematike „praznih“ jedinki i povećanja indeksa prašenja. Sama metoda je neinvazivna i jednostavna za rad.
 

Pitajte stručnjaka

 
 


PERIOD SUPRASNOSTI/GRAVIDITETA