Optimalni kapacitet farme
Optimalni kapacitet farme

Optimalni kapacitet farme

Svaki proizvodni pogon mora da radi sa punim kapacitetom u optimalnim proizvodnim uslovima. Kapacitet farme se određuje po više proizvodnih faktora: broju bokseva za prašenje, smeštajni kapacitet odgoja, tova, čekališta itd.

Pre svega, potrebno je uspostavite tehnologiju proizvodnje na farmi. Ovo znači da treba odrediti optimalne grupe na prašenju kako bi se kapacitet prasilišta maksimalno iskoristio. U zavisnosti od broja krmača na farmi, uspostavlja se nedeljni ili višenedeljni sistem. Najoptimalniji i najefikasniji je nedeljni, a to znači da se krmače prase svake nedelje. Ovaj sistem je pogodan ako na je na farmi 200 i više krmača. Ukoliko je broj krmača manji, primenjuje se višenedeljni sistem kako bi na prašenju bila veća grupa krmača. Ovo je posebno važno kod krmača koje su izrazito plodne jer nam omogućava veću manipulaciju sa prasadima i krmačama.

Proračun kapaciteta.

Imajući u vidu navedene proizvodne cikluse, znači da se krmača prasi na svakih 22 nedelje, ukoliko nema ponavljanja. Ovo je osnova za proračun kapaciteta po proizvodnim celinama:

I Nedeljni sistem
 1. Grupa na prašenju – Broj Krmača (zajedno sa suprasnim nazimicama) / 22 grupe
 2. Broj bokseva za prašenje – Grupa za prašenje (uvećana za 10%) x (Dojni period + 1 „manipulativna nedelja“)
 3. Odgajivalište – Nedeljni broj prašenja x 14,00 zalučeno prasadi po leglu x (Period odgoja + 1 „manipulativna nedelja“)
 4. Tov – (Ulaz prasadi u odgoj – 4% gubitaka) x (Period tova + 2 „manipulativne nedelje)

Primetićete da se u proraručunu pojavljuje pojam „manipulativna nedelja“. Manipulativna nedelja je period pražnjenja i pripreme sekcije ili sobe za naredno naseljenje. Jedno od glavnih pravila naseljavanja životinja je da se životinje useljavaju u opran, dezinfikovan i suv ambijent. Upravo ova nedelja nam omogućava vreme koje je potrebno da se segment na adekvatan način pripremi za novo naseljavanje. U svim segmentima je dovoljna 1 nedelja sem u tovu. Tov je završna faza proizvodenje i, u zavisnosti od dnevnih prirasta i završnih težina, traje od 12 do 14 nedelja. Ukoliko je dnevni prirast minimum 850 g i završna težina 100 kg, tov traje 12 nedelja. Kako je ovo završna faza proizvodnje i postoji mogućnost dužeg zadržvanja svinja, preporuka je da se naprvi više prostora za manipulaciju. Stoga se tu dodaju 2 manipulativne nedelje.

II Dvonedeljni sistem

Dvonedeljni sistem se uvodi kada imamo manji broj krmača na farmi, npr. 100 krmača. Princip proračuna je takav da se, u odnosu na nedelljni sistem, svi proizvodni segmenti dele sa 2.

 1. Grupa na prašenju – Broj Krmača (zajedno sa suprasnim nazimicama) / 11 grupa
 2. Broj bokseva za prašenje – (Grupa za prašenje (uvećana za 10%) x ((Dojni period + 1 „manipulativna nedelja“) / 2)
 3. Odgajivalište – (Nedeljni broj prašenja x 14,00 zalučeno prasadi po leglu) x ((Period odgoja + 1 „manipulativna nedelja“) / 2)
 4. Tov – ((Ulaz prasadi u odgoj – 4% gubitaka) x ((Period tova + 2 „manipulativne nedelje) / 2)
III Tronedeljni sistem

Analogno dvonedeljnom, u tronedeljnom sistemu proizvodni ciklus delimo na 3.

 1. Grupa na prašenju – Broj Krmača (zajedno sa suprasnim nazimicama) / 7 grupa
 2. Broj bokseva za prašenje – (Grupa za prašenje (uvećana za 10%) x ((Dojni period + 1 „manipulativna nedelja“) / 3)
 3. Odgajivalište – (Nedeljni broj prašenja x 14,00 zalučeno prasadi po leglu) x ((Period odgoja + 1 „manipulativna nedelja“) / 3)
 4. Tov – ((Ulaz prasadi u odgoj – 4% gubitaka) x ((Period tova + 2 „manipulativne nedelje) / 3)

Uspostavljanje sistema proizvodnje je neophodno da bi se kapacitet farme iskoristio maksimalno. Pored toga, uspostavljanjem sistema, proizvopdnja je ujednačena, samim tim i isporuka tovljenika ili prasadi je ujednačena. Lako se planira proizvodnja kao i isporuka.
Ukoliko je na farmi mali broj krmača, npr. 30, nije moguće uspostaviti jedan od navedenih sistema jer je broj krmača isuviše mali. Grupe na prašenju su male, tako da se sužava prosto za manipulaciju sa prasadima i krmačama.
U takvim slučajevima, preporuka je da se uspostavi 5-to nedeljni sistem, odnosno da se krmače podele u 5 grupa. Broj krmača u grupi je jednak broju bokseva za prašenje. Prilikom pripusta, broj grla se uvećava za procenat oprasivosti.

Pitajte stručnjaka

 
 


PERIOD SUPRASNOSTI/GRAVIDITETA