Aflatoksin - žetva 2021.
Aflatoksin - žetva 2021.
Aflatoksin - žetva 2021.
Aflatoksin - žetva 2021.

Aflatoksin - žetva 2021.

Istraživanje je pokazalo da su mikotoksini prisutni u 88% testiranih uzoraka kukuruza u Srbiji, Hrvatskoj i BIH u 2020. godini. Jedan od najčešće detektovanih mikotoksina je bio Aflatoksin B1. Preživari, među kojima su i mlečne krave, kukuruz koriste u svojoj ishrani zbog čega ovi toksini dospevaju u mleko i mlečne proizvode.

Mikotoksini su sekundarni metaboliti plesni, koji mogu biti toksični ili mogu imati neke druge negativne biološke efekte po ljude i životinje. Mogu nastati u polju, tokom žetve ili tokom skladištenja. Naizgled zdrava žitarica može biti kontaminirana mikotoksinima. Takođe plesnive žitarice ne moraju biti kontaminirane istim u datom trenutku, mada je velika šansa da će se mikotoksini pojaviti tokom perioda skladištenja. Jedina sigurna potvrda je labaratorijska analiza.

Aflatoksin B1 je proizvod dve gljivice Aspergillus flavus i Aspergilus parasiticus. Glavna sirovina preko koje  može doći do kontaminacije jeste svakako kukuruz. Pored zrna kukuruza, naravno, izvor može biti kukuruzna silaža i  drugi ostaci kukuruza koji se mogu koristiti u ishrani preživara. Takođe pored ovih sirovina, sirovine koje mogu biti  kontaminirane su  svakako i senaža, slama i seno.

Redovnim monitoringom kukuruza sa područja Srbije, Hrvatske i BiH dobijeni su rezultati koji potvrđuju sveprisutnost mikotoksina u visokim nivoima. Rezultati su pokazali da 88% testiranih uzoraka kukuruza je bilo kontaminirano sa jednim ili više od jednog mikotoksina, a zanimljivo je da pored fumonizina, najčešće detektovan mikotoksin je bio Aflatoksin B1  sa prosečnom kontaminacijom od 18 ppb u kukuruzu.

Preživari zbog samih karakteristika i građe digestivnog trakta imaju mogućnost razgradnje određenog broja mikotoksina. Metaboliti koji nastaju na ovaj način mogu biti netoksični po organizam životinje, manje toksični od mikotoksina od kojeg je nastao ili čak biti toksičniji od njega. Najpodložniji razgradnji u digestivnom traktu preživara je ohratoksin A, ali se tu svakako mogu naći i ZEA, DON,T-2 i u manjoj meri aflatoksin.

 

Kvalitet i sigurnost hrane su od velike važnosti. Upotreba kontaminiranog životinjskog mleka i mesa može kod ljudi  dovesti do raznih poremećaja u radu i funkcionisanju pojedinih partija i sistema organa, razvoja određenih bolesti pa i do fatalnog ishoda. Od svih poznatih kontaminenata, posebno je važan aflatoksin B1 (AFB1) koji je najčešće povezivan sa mlekom gde se nalazi u vidu svog metabolita aflatoksina M1. 1 % do 6 %  unetog AFB1 se nađe u mleku kao AFM1, a faktori koji mogu uticati na brzinu prenosa aflatoksina u mleko su mnogobrojni.

  • Količina unetog aflatoksina B1. Sa povećanjem unosa B1 putem hrane raste koncentracija M1 u mleku.

  • Količina mleka. Sa povećanjem mlečnosti, raste i transfer ovog metabolita u mleko (veća je prokrvljenost vimena),naročito kod grla čija dnevna proizvonja prelazi 30l na dan.

  • Faza laktacije. Sa odmicanjem laktacije, smanjuje se transfer.

  • Mastitisi različite etiologije. Usled oštećenja membrana mamarnih alveolarnih ćelija dolazi do lakšeg prolaska mikotoksina u krv,

  • Acidozna stanja i drugi poremećaji i disbalansi u digestivnom sistemu.

​Ono što svakako zabrinjava jeste činjenica da proizvodi napravljeni od kontaminiranog mleka takođe mogu sadržati AFM1. Prenos ovog metabolita iz kontaminiranog mleka u sir je od 40-80%, dok je kod kod putera on dosta niži i iznosi oko 2-5%. 

 

Uzimajući u obzir kulturu ishrane naroda sa ovih prostora i naviku za konzumiranjem velike količine mleka i proizvoda od mleka, rešavanje ovog izazova treba biti prioritet. Prvi korak svakako jeste borba na polju, primenom  pravilnih agrotehničkih mera. Pravilna i pravovremena žetva, skladištenje sirovina na adekvatan način i sa dozvoljenim nivoima vlage jesu neki od uslova koji mogu smanjiti prisustvo mikotoksina u sirovinama. Potpuno je jasno da ne postoji način da se u potpunosti prevenira pojava mikotoksina, ali na ovaj način svakako se njihova kontaminacija u velikoj meri smanjuje. Dok se različite strategije za smanjenje rizika provode na različitim nivoima lanca ishrane, čini se da su adsorbenti mikotoksina širokog spektra kritična tačka u prevenciji loših proizvodnih rezultata i obezbeđivanju bezbedne hrane.  

Kao kompanija koja teži da uvek bude korak ispred u domenu razvoja i istraživanja, PATENT CO. je razvila specijalni tehnološki proces modifikacije površine minerala klinoptilolita, čime je unapređen spektar apsorpcije prema svim grupama mikotoksina. Rezultat jedinstvene organske modifikacije i aktivacije površine klinoptilolita je patentirani proizvod MINAZEL PLUS

Svim ovim merama i upotrebom MINAZELA PLUS, možemo obezbediti bezbednu hranu za ishranu životinja, a samim tim i bezbedno mleko i mlečne proizvode za ishranu ljudi.

 

 

Pitajte stručnjaka

 
 


PERIOD SUPRASNOSTI/GRAVIDITETA