Zatvor kod krmača
Zatvor kod krmača
Zatvor kod krmača
Zatvor kod krmača
Zatvor kod krmača
Zatvor kod krmača

Zatvor kod krmača

Adekvatan nivo celuloze u ishrani visokoproduktivnih krmača
 
Fenomen opstipacije i konstipacije kod visokoproduktivnih krmača na intenzivnim svinjarskim farmama vrlo je čest. Incidenca pojave otežane defekacije u zapatu može biti zastupljena i do 75%. 
 

Otežana defekacija krmača u periodu suprasnosti predstavlja simptom koji može da pređe u patološko stanje ako se ne tretira adekvatno. Brzina pasaže hrane kroz digestivni trakt kod svinja direktno je uslovljena procentom vlakana u hrani, kao i nivoom crevne peristaltike. Ukoliko je pasaža hrane kroz creva usporena, voda se u debelom crevu apsorbuje u većoj meri i posledica je tvrd feces koji se otežano izlučuje. Neki od uzroka ovog stanja su:

  • Smanjena mogućnost kretanja i odsustvo šetnje krmača na intenzivnim farmskim sistemima što posledično dovodi do smanjene peristaltike creva
  • Smanjena konzumacija vode, pogotovo u letnjim mesecima
  • U poslednjoj fazi suprasnosti, zbog povećanja mase plodova u materici, povećava se kompresija materice na debelo crevo čime se smanjuje nivo crevne peristaltike. Voda se prekomerno apsorbuje uzrokujući konstipaciju 
  • Psihološki stres krmače uzrokovan prašenjem dovodi do pojačane apsorpcije vode u debelim crevima, što rezultuje isušivanjem fecesa
  • Hranidbeni stres u ishrani krmača koji se stvara prelaskom sa niskoproteinske hrane za suprasne krmače na visokoproteinsku hranu za dojne krmače menja sposobnost apsorpcije u debelom crevu i dovodi do konstipacije
  • Prekomerna aplikacija antibiotika koja narušava balans korisnih i štetnih bakterija u digestivnom traktu ostvarujući efekat na crevnu peristaltiku
        
 

Stanje opstipacije (potpunog izostanka defekacije) ili konstipacije (delimičnog izostanka defekacije) može sa nekoliko aspekata da se odrazi na zdravstveno stanje krmače. Smanjuje se otpornost krmača i podložnije su nastanku infekcija. Neke od posledica koje se u praksi najčešće javljaju su smanjena konzumacija hrane i nastanak sindroma udruženih bolesti koji obuhvata: mastritis, metritis i agalakciju ostvarujući negativan efekat na zdravstveni status krmače i proizvodne rezultate prasadi.

Kratkoročno rešenje problema konstipacije kod krmača predstavlja aplikacija laksativa kao što je gorka so (magnezijum-sulfat).

Dugoročno rešenje je povećanje procenta sirovih vlakana:

  • u smešama za suprasne krmače na 6-8%,
  • u smešama za dojne krmače na 5-6%.

Nutritivna strategija kojom se to u praksi ostvaruje je dodatak hraniva koje karakteriše laksativno svojstvo, a to je u prvom redu stočno brašno krupne granulacije, zatim sporedni proizvodi industrije šećera (repini rezanci), kao i komercijalni preparati sa visokim procentom celuloze.

Pitajte stručnjaka

 
 


PERIOD SUPRASNOSTI/GRAVIDITETA