Acidoza buraga

Ishrana

Acidoza buraga

Acidoza buraga ili kisela indigestija je najčešći oblik poremećaja varenja hrane kod goveda.

Aflatoksin - žetva 2021.

Mikotoksini

Aflatoksin - žetva 2021.

Istraživanje je pokazalo da su mikotoksini prisutni u 88% testiranih uzoraka kukuruza u Srbiji, Hrvatskoj i BIH u 2020. godini. Jedan od najčešće detektovanih mikotoksina je bio Aflatoksin B1. Preživari, među kojima su i mlečne krave, kukuruz koriste u svojoj ishrani zbog čega ovi toksini dospevaju u mleko i mlečne proizvode.

Afrička kuga svinja

Menadžment objekta

Afrička kuga svinja

Afrička kuga svinja (AKS) je vrlo kontagiozna virusna zarazna bolest domaćih i divljih svinja koja se manifestuje u obliku hemoragijske groznice, a smrtnost može biti i 100%.

All in all out

Organizacija farme

All in all out

All in all out – sve unutra, sve napolje – predstavlja jednu od najbitnijih preventivnih mera u svinjarstvu. Odnosi se na sve faze proizvodnje u svinjarstvu; na prasilište, odgoj i tov.

Dijagnostika graviditeta kod krmača

Reprodukcija

Dijagnostika graviditeta kod krmača

Upotreba ultrazvuka (ehosonografije) kao dijagnostičke metode zauzima značajno mesto u savremenoj veterinarskoj medicini.

Eksterna (spoljašnja) biosigurnost

Organizacija farme

Eksterna (spoljašnja) biosigurnost

Biosigurnost predstavlja niz mera koje se na farmi sistemski sprovode u cilju zaštite zdravlja  životinja odnosno sprečavanja prodora štetnih mikroorganizama iz spoljne sredine, kao i širenja infekta unutar zapata između različitih proizvodnih kategorija životinja.

Fumonizini

Mikotoksini

Fumonizini

Fumonizini predstavljaju značajan zdravstveni rizik za životinje, a potencijalno i za ljude.

Gastrični ulkus

Bolesti

Gastrični ulkus

Gastrični ulkus je bolest multikompleksne etiologije i povezan je sa više faktora rizika. Uz odgovarajuću prevenciju i ishranu životinja moguće je smanjiti rizik od pojave ove bolesti.

Griža repova kod svinja

Menadžment objekta

Griža repova kod svinja

Kanibalizam svinja, odnosno griža repova, je oblik u poremećaju ponašanja svinja, koji se najčešće javlja kod tovnih kategorija. Problemi ovog tipa nose sa sobom velike ekonomske gubitke, kako direktne tako i indirektne. Direktna  uginuća, smanjenje prirasta, produženje vremena tova i lečenje nose velike troškove i utiču na sam profit.

Interna (unutrašnja) biosigurnost

Organizacija farme

Interna (unutrašnja) biosigurnost

Biosigurnost predstavlja niz mera koje se na farmi sistemski sprovode u cilju zaštite zdravlja životinja odnosno sprečavanja prodora štetnih mikroorganizama iz spoljne sredine, kao i širenja infekta unutar zapata između različitih proizvodnih kategorija životinja.
 

Ishrana brojlera - menadžment hrane

Ishrana

Ishrana brojlera - menadžment hrane

Brojlerske recepture moraju da budu formulisane tako da obezbede energiju i hranljive materije neophodne za zdravlje i efikasnu brojlersku proizvodnju.

Ishrana brojlera - menadžment vode

Ishrana

Ishrana brojlera - menadžment vode

Voda je doslovno osnovna hranljiva materija koja utiče na doslovno sve fiziološke funkcije u organizmu I čini 68-76% telesnog sastava ptica, zavisno od starosne dobi.

Ishrana koka nosilja u eksploataciji

Ishrana

Ishrana koka nosilja u eksploataciji

Koke nosilje su jedna od najosetljivijih kategorija domaćih životinja, kako po pitanju smeštajnih uslova, tako i po pitanju ishrane.

Ishrana koka nosilja u odgoju i tehnološki rezultati koka nosilja u odgoju

Ishrana

Ishrana koka nosilja u odgoju i tehnološki rezultati koka nosilja u odgoju

Kao bi se na najbolji način iskoristio genetski potencijal koka nosilja neophodno je hraniti ih dobro struktuiranom hranom sa punom, precizno izbalansiranom hranljivom vrednošću.

Ishrana krava tokom različitih faza laktacije

Ishrana

Ishrana krava tokom različitih faza laktacije

Cilj uspešnog bavljenja mlečnim govedarstvom je ostvarenje visokog prinosa mleka, dobar zdravstveni status krava, dobra plodnost stada i dugi vek iskorišćavanja krava.

Ishrana prasadi tokom dojnog perioda

Ishrana

Ishrana prasadi tokom dojnog perioda

Uvođenje predstartera u ishranu mlade prasadi na sisi je jako bitan i obavezan segment u intezivnoj proizvodnji svinja. Prateći progresivne napretke u razvoju genetike svinja, javljaju se i povećani zahtevi životinja.

Ishrana teladi drobljenim granulama

Ishrana

Ishrana teladi drobljenim granulama

Telad na svet dolaze kao monogastrične životinje, a njihova ishrana prilagođava se u tom pravcu da pravilno razviju predželuce, a mi dobijemo što kvalitetnije odraslo grlo koje će dalje ići u tov ili za proizvodnju mleka.

Ishrana zelenom masom

Ishrana

Ishrana zelenom masom

Proleće je period kada se u govedarstu često javljaju različite vrste problema u proizvodnji koji su usko povezani sa vrstom i načinom hranjenja. U ovom periodu najčešći su problemi izazvani svežom zelenom masom, koja se u najvećem procentu koristi u ishrani.

Istraživanje prisustva Mikotoksina u uzorcima pšenice i ječma u Srbiji, 2019. i 2020.

Analize i istraživanja

Istraživanje prisustva Mikotoksina u uzorcima pšenice i ječma u Srbiji, 2019. i 2020.

Jog Raj, Hunor Farkaš, Zdenka Jakovčević i Marko Vasiljević

Ketoza krmača

Bolesti

Ketoza krmača

Ketoza je metabolički poremećaj koji se javlja u praksi kod visokoproduktivnih krmača neposredno pre ili posle prašenja.

Kolostralna ishrana

Odgoj

Kolostralna ishrana

Jedna od glavnih stvari na govedarskim farmama je kvalitetan odgoj podmlatka, a glavni zadatak u odgoju teladi je spriječiti, odnosno prevenirati bolesti, a u prvim danima života svaki naš postupak s teletom ima utjecaj na njegovo zdravlje.

Konzumacija predstartera kod prasadi na sisi

Odgoj

Konzumacija predstartera kod prasadi na sisi

 Izuzetno je teško postići da prasad u momentu odlučivanja konzumiraju dovoljnu količinu hrane za potpuno podmirivanje svih hranljivih potreba. Zalučenje je najkritičnija tačka u odgoju prasadi, zbog toga je bitno da se na samom zalučenju ne menja hrana nekoliko dana, već da se predstarter meša sa starterom. Optimalna količina predstartera koju bi prase trebalo da konzumira je 300 – 500 grama. 

Kvalitet jednodnevnih pilića

Kvalitet jednodnevnog pileta

Kvalitet jednodnevnih pilića

Kvalitet jednodnevnih pilića je bitan za dobar početak proizvodnje i proizvodne performanse živine.

Menadžment objekta

Menadžment objekta

Menadžment objekta

Za uspešan tov brojlera neophodno je ispuniti nekoliko osnovnih zahteva i to: priprema objekta, useljenje pilića, faze tova, menadžment ventilacije i grejanja, menadžment vode, menadžment jatom, vakcinacija i biosigurnost i vođenje evidencije.

Mere zaštite od Afričke kuge svinja

Menadžment objekta

Mere zaštite od Afričke kuge svinja

Mere koje se odnose na individualna poljoprivredna gazdinstva

Metabolički poremećaji u ranoj laktaciji

Ishrana

Metabolički poremećaji u ranoj laktaciji

Period od obično 21 dan pre i 21 dan posle teljenja naziva se peripartalni ili tranzicioni period. Ovaj period predstavlja najkritičniju fazu u proizvodnom ciklusu krave jer se odigravaju mnogobrojne promene, koje imaju veliki uticaj na zdravstveni status krave i proizvodnju mleka.

Mikotoksini u hrani za živinu

Bolesti

Mikotoksini u hrani za živinu

Alimentarnim unošenjem u organizam životinja i ljudi toksina gljiva nastaju intoksikacije, tzv. mikotoksikoze koje, s obzirom da su vezane za hranu mogu da poprime široke razmere. Štete u stočarstvu koje nastaju usled mikotoksikoza mogu da budu velike. Ispoljavaju se u vidu direktnih gubitaka zbog uginjavanja životinja ili, još češće nastaju indirektno usled pada proizvodnih i reproduktivnih sposobnosti životinje.

Mlečno govedarstvo: problemi sa papcima i kako prevenirati njihov nastanak

Organizacija farme

Mlečno govedarstvo: problemi sa papcima i kako prevenirati njihov nastanak

U savremenom mlečnom govedarstvu kao čest uzrok slabije produkcije stada jesu problemi i promene koje se javljaju na papcima.

Odgoj koka nosilja, menadžment objekta

Menadžment objekta

Odgoj koka nosilja, menadžment objekta

Proizvodnja konzumnih jaja je veoma zahtevan tehnološki proces koji se bukvalno sastoji od dve međusobno povezane proizvodne faze – odgoj i sama eksploatacija koka nosilja.

Optimalni kapacitet farme

Organizacija farme

Optimalni kapacitet farme

Svaki proizvodni pogon mora da radi sa punim kapacitetom u optimalnim proizvodnim uslovima. Kapacitet farme se određuje po više proizvodnih faktora: broju bokseva za prašenje, smeštajni kapacitet odgoja, tova, čekališta itd.

Organoleptička ocena kabastih hraniva

Ishrana

Organoleptička ocena kabastih hraniva

Uspešna govedarska proizvodnja podrazumeva i kvalitetnu pripremu kabastih hraniva za ishranu životinja. Kao tri najvažnija kabasta hraniva u ishrani nameću se kukuruzna silaža, seno i senaža.

Posledice neizbalansirane ishrane ovaca

Ishrana

Posledice neizbalansirane ishrane ovaca

Ishrana ovaca neizbalansiranim obrocima dovodi do različitih poremećaja u organizmu koji mogu imati veoma negativne posledice.

 

Postupak s teletom nakon poroda

Odgoj

Postupak s teletom nakon poroda

Prilikom poroda tele drastično mijenja svoje okruženje. Iz vrlo sigurne okoline-maternice, sa idealnom temperaturom, zaštitom od fizičkih ozljeda i idealnim sastavom hranjivih tvari koje dobiva preko pupčane vrpce, prelazi u vanjski svijet gdje svu tu sigurnost gubi.

Postupci zasušenja

Ishrana

Postupci zasušenja

Zasušenje krave predstavlja period odmora mlečne žlezde i njenu pripremu za sledeću laktaciju.

PPV – parvovirusna infekcija svinja

Reprodukcija

PPV – parvovirusna infekcija svinja

Oboljenje karakteriše poremećaj u reprodukciji u vidu embrionalnih i fetalnih uginuća, smanjenje broja živorođene prasadi i pojava mumifikovane prasadi, bez poremećaja opšteg stanja majke.

PRDC - kompleks respiratornih bolesti svinja

Bolesti

PRDC - kompleks respiratornih bolesti svinja

Porcine Respiratory Disease Complex, predstavlja najvećI zdravstveni problem svetskog svinjarstva.
 

Prikupljanje i skladištenje jaja

Menadžment objekta

Prikupljanje i skladištenje jaja

Jaje predstavlja visokovrednu namirnicu, bogatu, proteinima, energijom, vitaminima i mineralima. Sadržaj jajeta namenjen je pre svega razvoju novog života.

Probiotici

Ishrana

Probiotici

Nakon rođenja digestivni trakt je sterilan, a naseljavanje različitih vrsta bakterija vrši se u prvih 6 meseci života. Probiotici su dodaci hrani koji sadrže različite kulture korisnih bakterija koje imaju pozitivan uticaj na zdravstveno stanje. 

Proizvodni parametri

Organizacija farme

Proizvodni parametri

Šta odlikuje dobru produktivnost na farmi svinja?

Prvi pripust kod junica

Odgoj

Prvi pripust kod junica

Odgoj junica koje će kasnije biti glavna proizvodna grla farme se dosta zanemaruje u govedarstvu. Otuda se prave veliki propusti u vidu ishrane i perioda prvog osemenjavanja junica.

Remont stada

Reprodukcija

Remont stada

Remont stada je postupak kojim stado održavamo u optimalnoj proizvodnoj starosti, odnosno paritetu.

Senzorska ocena zrnastih hraniva

Ishrana

Senzorska ocena zrnastih hraniva

Kratak osvrt na parametre na osnovu kojih se procenjuje kvalitet zrnastih hraniva.

Strategija ishrane preživara

Ishrana

Strategija ishrane preživara

Kad burag funkcioniše dobro, sve funkcioniše dobro – zašto je važna ujednačena ishrana u toku cijelog proizvodnog ciklusa

Tehnološki rezultati

Tehnološki rezultati

Tehnološki rezultati

Vođenje evidencije je od suštinskog značaja za kontrolu rezultata i profitabilnost jata, te za pravljenje procena, programa i kretanja novčanog toka.

Toplotni stres kod goveda

Odgoj

Toplotni stres kod goveda

Goveda su životinje koje imaju stalnu telesnu temperaturu. Ukoliko je tempratura ambijenta van opsega od -16°C do 26°C to uz druge faktore dovodi do stvaranja toplotnog stresa. On ima negativan uticaj na produktivnost i zdravlje životinja.

Toplotni stres kod svinja

Odgoj

Toplotni stres kod svinja

Aktuelna problematika u ovom periodu zbog izrazito visokih temperatura vazduha i nemogućnosti rashlađivanja životnja na većini farmi je toplotni stres kod svinja.

Toplotni stres u živinarstvu

Odgoj

Toplotni stres u živinarstvu

Temperatura u velikoj meri utiče na zdravlje i produktivnost živine. Usled direktnih gubitaka i smanjenja finansijske dobiti, borba protiv toplotnog stresa postala je imperativ za proizvođače.

Tov ćuraka, menadžment objekta

Menadžment objekta

Tov ćuraka, menadžment objekta

Tov ćuraka je specifična živinarska proizvodnja pre svega zbog dužine trajanja tova i same veličine životinja.

Pitajte stručnjaka

 
 


PERIOD SUPRASNOSTI/GRAVIDITETA